Belka
Wtorek, 26 Marca 2019   imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o konkursach

Data publikacji: 2013-04-16, Data modyfikacji: 2013-04-27
A A AWydrukDrukuj  
 

Prezydent Miasta Mielca

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

D Y R E K T O R A

 • Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka, ul. Mickiewicza 51,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu, ul. Lwowska 3,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Mielcu, ul. Spółdzielcza 2,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mielcu, ul. Piotra Skargi 15,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Mielcu, ul. Pułaskiego 3,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Mielcu, ul. Tańskiego 5,
 • Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu, ul. M. Konopnickiej 4,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1B,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. „Jasia i Małgosi" w Mielcu, ul. Chałbińskiego 1,
 • Przedszkola Miejskiego Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia" w Mielcu, ul. Warneńczyka 2.
 • 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 i Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 i Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525), tj.:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt.3,
 • oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn.zm.),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 • oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 • 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza medycyny pracy. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2,4,5,11,12.

  4. Oferty należy składaćw zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ,,Konkurs na dyrektora przedszkola (nazwa jednostki)"w terminie do9 maja 2013 r.na adres:Urząd Miejski w Mielcu ul. Żeromskiego 26. pok. 20 (sekretariat).

  5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Mielca. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

   


  UM Mielec, Źródło artykułu: www.mielec.pl, Autor zdjęć: UM Mielec
   
  Komentarze
  Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
  Autor:
  Kod z obrazka:
  Puste pole z komentarzem
  Puste pole z podpisem
  Wyszukaj
   
  Kreska
  Kreska
  Dodaj artykuł
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  mielecki

  Powiat mielecki – powiat z siedzibą w mieście Mielec, zlokalizowany w województwie podkarpackim na dwiema rzekami – Wisłą i Wisłoką. W skład wchodzą gminy Mielec, Radomyśl Wielki, Przecław, Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne oraz miasta Mielec, Przecław i Radomyśl Wielki.

  W powiecie znajduje się kilka rezerwatów przyrody: Bagno Przecławskie, Buczyna, Końskie Błota i Pateraki. Nie zabrakło również wielu zabytków, m.in. urokliwy Dwór w Przecławiu, Wieża obronno-mieszkalna w Rzemieniu czy Dworek Oborskich w Mielcu.

  Przez powiat przebiega wiele dróg powiatowych i wojewódzkich, dzięki czemu komunikacja z większymi miastami takimi, jak Kraków czy Rzeszów, jest bardzo dogodna. Ponadto w Mielcu znajduje się lotnisko.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola